มาตรการลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ ของปี 2562

ล่าสุดในปี 2562 นี้ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 เหตุเพราะสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบมายังเศรษฐกิจไทยด้วยทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคที่น้อยลงแต่มีภาระค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในระดับสูง ด้วยเหตุนี้จึงได้ออกมาตรการภาษีกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้เกิดกระแสการหมุนเวียนในตลาด ถือว่าเป็นการช่วยกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มาดูกันครับว่าเราพอจะช่วยเหลือรัฐบาลได้อย่างไรบ้าง

1.       มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

เงื่อนไขการลดหย่อน : ซื้อเป็นบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ธ.ค. 62

จำนวนเงินที่ลดหย่อนภาษีได้: สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทตามฐานภาษี

ระยะเวลาการซื้อและโอน: 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562

หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี: เอกสารและหลักฐานการซื้อบ้าน-คอนโด

มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับคนอยากมีบ้านหลังแรก คืออะไร ?

รัฐบาลออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ผ่านการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดมิเนียมที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยค่าลดหย่อนให้เป็นไปตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ได้เต็มจำนวนแต่เฉพาะภายในปี 2552 เท่านั้น จะเป็นบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ มือหนึ่งหรือมือสองก็ได้ แต่ต้องเป็นบ้านหลังแรกของเรา ทั้งนี้มีเงื่อนไขเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังแรกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2019 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019

หลักฐานในการใช้ขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกปี 62

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก อย่าลืมเตรียมหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมเพื่อประกอบการยื่นภาษี ซึ่งมีดังนี้

1. หนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่)

2. หนังสือรับรองการซื้ออสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นที่อยู่อาศัยหลังแรก (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่)

3. สำเนาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ท.ด. ๑๓) มีตราครุฑ

4. สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน) อันนี้ตัวจริงคุณต้องได้จากธนาคารมาอยู่แล้ว

***หมายเหตุ มาตรการซื้อบ้าน หรือ คอนโด ลดหย่อนภาษี ปี 2562 นี้ยังไม่มีประกาศเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ รายละเอียดที่ออกมาเป็นเพียงมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ให้รอประกาศระเบียบวิธีการลดหย่อนภาษีจากกรมสรรพากรอีกครั้ง***

·        วิธีการหักลดหย่อนภาษี บ้านหลังแรก สำหรับมือใหม่

·        เงินบริจาคลดหย่อนภาษี อิ่มใจได้บุญ ลดหย่อนได้ 2 เท่า

2.       มาตรการภาษีส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

เงื่อนไขการลดหย่อน : นำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองมาลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ ค่าที่พักในโรงแรม  โฮมเสตย์ ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

จำนวนเงินที่ลดหย่อนภาษีได้: ท่องเที่ยวเมืองหลักลดหย่อนได้ 15,000 และเมืองรองลดหย่อนได้ 20,000 บาท รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท

ระยะเวลาการเที่ยว: 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี: ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดยต้องระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน รวมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน (ใบจองห้องพัก หรือใบเสร็จจากเว็บไซต์ที่ให้บริการจองโรงแรม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิ์ขอหักลดหย่อนภาษี

ตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 20,000 บาท

3.       มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา

เงื่อนไขการลดหย่อน : สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา เช่น ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต

จำนวนเงินที่ลดหย่อนภาษีได้: ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

ระยะเวลาการจับจ่ายใช้สอย: 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี:ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

4.       มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน หนังสือและ E-Book

เงื่อนไขการลดหย่อน : สำหรับการซื้อสินค้าหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book และต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

จำนวนเงินที่ลดหย่อนภาษีได้: ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท รวมกับยอดจากมาตรการช็อปช่วยชาติ ตั้งแต่วันที่ 1-16 มกราคม 2562 แล้วด้วย เช่น ซื้อหนังสือไปในโครงการช็อปช่วยชาติไปแล้ว 3,000 บาท จะสามารถซื้อได้อีก 12,000 บาท

ระยะเวลาการจับจ่ายใช้สอย: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี: ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 

5.       มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย OTOP

เงื่อนไขการลดหย่อน : สำหรับการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

จำนวนเงินที่ลดหย่อนภาษีได้: ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

ระยะเวลาการจับจ่ายใช้สอย: วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562

หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี:ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ทั้ง 5 กลุ่มที่พลัส พร็อพเพอร์ตี้นำมาฝากนี้ สามารถนำไปวางแผนภาษีได้ตามกำลัง และความสะดวกได้เลย ใครสายเที่ยวก็จัดแจงแพ็คกระเป๋าชวนเพื่อนและครอบครัวไปพักผ่อน สายช้อป หนอนหนังสือ แต่ถ้าใครกำลังหาซื้อคอนโดในทำเลต่างๆ หรือช่วงราคาที่กำลังสนใจให้พลัส พร็อพเพอร์ตี้เป็นผู้ช่วยแนะนำคอนโดในฝันได้นะครับ จะคอนโดเล็ก คอนโดใหญ่ ความต้องการแบบไหน เอกสารและการกู้ธนาคาร ปรึกษาเราได้เลย

ทั้งนี้ก็อย่าลืมคำนวณกันก่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วจะสามารถลดหย่อนได้มากหรือน้อยเท่าไหร่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ เพราะถ้าหากไม่ศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วน หรือเก็บหลักฐานไว้ไม่ครบ ก็ไม่สามารถลดหย่อนได้นะครับ

ที่สำคัญ ***มาตรการลดหย่อนภาษีกลางปี 2562 นี้ยังไม่มีประกาศเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ รายละเอียดที่ออกมาเป็นเพียงมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ให้รอประกาศระเบียบวิธีการลดหย่อนภาษีจากกรมสรรพากรอีกครั้ง***

แหล่งที่มา https://www.plus.co.th/

 

Share via