กฎหมายการเช่าหอพักและอพาร์ทเมนท์2024

กฎหมายการเช่าหอพัก และอพาร์ทเมนท์ ในประเทศไทย จะอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ โดยหลัก ๆ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) และกฎหมายเฉพาะด้านเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่น พ.ร.บ. อพาร์ทเมนท์ หรือ พ.ร.บ. อาคารชุด ขึ้นอยู่กับประเภทของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ) ในปี 2024 มีข้อสำคัญเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)

สัญญาเช่า

 • การทำสัญญาเช่า: ต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าหากสัญญาเช่ามีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรา 538
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า: ป.พ.พ. มาตรา 544-570 กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย เช่น ผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าเช่า และผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้

การบอกเลิกสัญญา

 • การบอกเลิกสัญญาเช่า: ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าหรือมาตรา 569 ของ ป.พ.พ.

2. พระราชบัญญัติห้องเช่า พ.ศ. 2558

 • สัญญาห้องเช่า: ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่า เงื่อนไขการคืนเงินประกัน และการบอกเลิกสัญญา
 • การปรับปรุง: กฎหมายนี้บังคับให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเช่าหรือเงื่อนไขการเช่าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เช่า ยกเว้นมีเหตุผลที่สมควร เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือบำรุงรักษา

3. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551

 • สัญญาเช่าอาคารชุด: ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและเจ้าของร่วมของอาคารชุด

4. ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติทั่วไป

 • การตรวจสอบสภาพห้องก่อนเช่า: ผู้เช่าควรตรวจสอบสภาพห้องและรายละเอียดในสัญญาเช่าให้ละเอียดก่อนทำการเซ็นสัญญา
 • ค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: ต้องมีการระบุชัดเจนในสัญญา และการเรียกเก็บค่าประกันหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อพิจารณาสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่า

 • อ่านและทำความเข้าใจสัญญา: ควรอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในสัญญาทุกข้อก่อนเซ็น
 • การเก็บหลักฐาน: เก็บสำเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในอนาคต
 • การปรึกษาทนาย: ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาเช่า ควรปรึกษาทนายเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย

กฎหมายการเช่าหอพักและอพาร์ทเมนท์ อาจมีการปรับปรุงกฎหมาย และมีการอัปเดตใหม่ ๆ หรือการแก้ไขข้อกำหนดเพิ่มเติม จึงควรติดตามข้อมูลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง หากต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายเช่าในปี 2024 สามารถตรวจสอบกับกรมที่ดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและอสังหาริมทรัพย์

แหล่งที่มา: http://dspace.spu.ac.th/bitstream, https://www.drthawip.com/civilandcommercialcode/081 และ https://propertyscout.co.th

บริหารหอพักในกำมือด้วย Horganice โปรแกรมบริหารจัดการหอพักและอพาร์ตเมนต์ให้เช่า

โปรแกรม Horganice เป็นโปรแกรมบริหารหอพักสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยคนไทย

 • ใช้ระบบ Cloud ที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลจะหายไป เพราะเรามีทีม Developer ดูแลข้อมูลและสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 • ข้อมูลไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม
 • * ฮอร์แกไนซ์ไม่ได้มีหน้าที่ส่งข้อมูลให้สรรพากร แต่เราอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้โดยการที่ผู้ใช้สามารถ export หน้าบัญชีออกไปเป็นไฟล์ Excel เพื่อให้ง่ายในการรวบรวมข้อมูลรายรับ – รายจ่ายได้)

ฮอร์แกไนซ์เราเข้าใจถึงปัญหาที่เจ้าของหอพักต้องเจอเป็นอย่างดี เรามีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบพื้นที่เช่าทั้งห้องเช่า บ้านเช่า หอพักและอพาร์ทเมนต์ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ตลอดระยะเวลาฮอร์แกไนซ์ได้มีการปรับปรุงและอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด

สมัครใช้งาน Horganice ฟรี

Share via