จากบทความตอนที่แล้วทาง Horganice ได้อธิบายไว้ว่าสำหรับประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย “ใครบ้างที่ต้องปรับตัว” วันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

อะไรบ้างที่ต้องทำ ?

โดยรวมแล้วประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัยนี้จะเน้นเรื่อง ข้อความที่ต้องระบุและความชัดเจนในสัญญาเช่า โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 • ตัวอักษรในสัญญาต้องอ่านและเข้าใจชัดเจน โดยที่กำหนดว่า ต้องมีภาษาไทย ขนาดตัวอักษร ไม่ต่ำกว่า 2 มม. และ เมื่อเขียนต่อๆกันต้องไม่เกิน 11 ตัวใน 1 นิ้ว

 

 • ในสัญญาต้องมีรายละเอียดสาระสำคัญ ชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการ ผู้มีอำนาจในการทำสัญญา สถานที่ตั้งอาคาร ชื่อที่อยู่ของผู้เช่า ระยะเวลาเช่า ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค โดยแสดงวิธีการคำนวณและระยะเวลาในการชำระค่าต่างๆ

 

 • ระบุเงื่อนไขในการส่งใบแจ้งหนี้ ผู้ประกอบการจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อน 7 วันถึงกำหนดวันชำระเงิน เพื่อให้ผู้เช่าตรวจสอบข้อมูลก่อนชำระ

 

 • การระบุรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ ผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดค่าต่างๆที่ต้องการเก็บจากผู้เช่า เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค โดยแสดงวิธีการคำนวณชัดเจน

 

 • ต้องมีเอกสารตรวจรับสภาพอาคาร ผู้ประกอบการต้องทำเอกสารตรวจรับสภาพให้ผู้เช่า เก็บไว้เป็นหลัฐาน

 

 • การคืนเงินประกัน ผู้ประกอบการต้องคืนเงินประกันผู้เช่า ทันที ในวันสิ้นสุดสัญญา แต่ยังมี ข้อยกเว้น กรณีที่ผู้ประกอบการต้องการจะตรวจสอบความเสียหายก่อนซึ่งถ้าไม่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการต้องคืนเงินผู้เช่าภายใน 7 วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่า

 

 • ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินประกัน ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนเงินประกัน โดยที่ผู้เช่าจะเป็นผู้แจ้งวิธีการในการคืนเงินประกัน

 

 • การให้สิทธผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด ในกรณีที่ผู้เช่าต้องการจะยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่า สามาถทำได้โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า 30 วัน โดยที่ผู้เช่าต้องไม่ผิดนัดหรือค้างชำระค่าเช่า

 

 • กรณีผู้ประกอบการต้องการเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด ในกรณีที่ผู้เช่าทำผิดสัญญา ผู้ประกอบการจะต้องทำหนังสือบอกกล่าวผู้เช่า เพื่อให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามสัญญาหลังจาก 30 วันนับจากได้รับหนังสือบอกกล่าว แต่ถ้าหากผู้เช่าไม่ปฎิบัติการจึงจะสามารถบอกเลิกสัญญาได้

 

 • การระบุเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบการจะต้องระบุข้อความในการบอกเลิกสัญญาที่ชัดเจนและเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไปในสัญญาเช่า

 

 • สัญญาเช่าต้องทำขึ้นมา 2 ฉบับ และส่งมอบให้ผู้เช่าทันทีหนึ่งฉบับหลังจากลงนามแล้ว

นอกจากข้อบังคับในเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องทำแล้วนั้น ยังมีส่วนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ สิ่งที่ผู้ประกอบการห้ามทำในสัญญาเช่า ซึ่งสามารถติดตามต่อได้ในตอนต่อไป ครับ

 

 

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 1 ใครบ้างที่ต้องปรับตัว

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 2 อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องทำในสัญญาเช่า

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 3 อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการห้ามทำในสัญญาเช่า

ติดตามเรื่องอื่นๆของ Horganice และข่าวสารสำหรับคนทำ หอพัก อพาร์ตเม้นท์ ได้ที่

บทความ : www.horganice.in.th/blog

Facebook : www.facebook.com/horganice

 

HORGANICE ระบบบริหารจัดการที่จะทำให้เจ้าของหอพัก อพาร์ตเม้นท์ ได้เป็น “เสือนอนกิน”

Share via