การทำสัญญาเช่า ที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องรู้ การทำสัญญาเช่า เป็นการทำข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า โดยภายในเอกสารจะระบุถึงรายละเอียดข้อตกลง เงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงทำร่วมกัน ซึ่งจะมีระยะเวลาและเงื่อนไขระบุไว้ตามที่ผู้ให้เช่าได้กำหนดขึ้นมา สัญญาเช่า (Lease Agreement) : คือ เอกสารที่ระบุสัญญา รายละเอียดข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงทำร่วมกัน โดยมีระยะเวลาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้เช่าได้กำหนดขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เช่ามีส่วนสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของผู้ให้เช่า อาทิ บ้าน รถ อะพาร์ตเมนต์  […]