การทำสัญญาเช่า

การทำสัญญาเช่า ที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องรู้

การทำสัญญาเช่า เป็นการทำข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า โดยภายในเอกสารจะระบุถึงรายละเอียดข้อตกลง เงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงทำร่วมกัน ซึ่งจะมีระยะเวลาและเงื่อนไขระบุไว้ตามที่ผู้ให้เช่าได้กำหนดขึ้นมา

สัญญาเช่า (Lease Agreement) : คือ เอกสารที่ระบุสัญญา รายละเอียดข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงทำร่วมกัน โดยมีระยะเวลาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้เช่าได้กำหนดขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เช่ามีส่วนสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของผู้ให้เช่า อาทิ บ้าน รถ อะพาร์ตเมนต์  ฯลฯ ตามที่ระบุไว้ใน

การทำสัญญาเช่า เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า และสัญญาเช่าจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของการทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นหนังสือสัญญาขึ้นมา เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อขัดแย้งระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า จะสามารถใช้หนังสือสัญญาที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีนั้นเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในชั้นศาลได้

การทำสัญญาเช่า ที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องรู้

ประเภทของสัญญาเช่า สามารถแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งาน โดยจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งได้เบื้องต้นดังนี้

สัญญาเช่าทั่วไป (General Lease Agreement)

 • ใช้สำหรับการเช่าทั่วไป เช่น เช่าบ้าน, เช่าห้องพัก, เช่าอะพาร์ตเมนต์
 • เนื้อหาสัญญามักครอบคลุมค่าเช่า, ระยะเวลาการเช่า, ข้อกำหนดการใช้ทรัพย์สิน, และเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่พาณิชย์ (Commercial Lease Agreement)

 • ใช้สำหรับการเช่าเพื่อการพาณิชย์ เช่น ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ
 • จะเป็นการเช่ารายเดือน ระยะเวลาการเช่า กำบำรุง ภาษีประกัน และการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์การค้า

สัญญาเช่าระยะสั้น (Short-Term Lease Agreement)

 • ใช้สำหรับการเช่าชั่วคราว เช่น ที่พักรายวัน หรือรายสัปดาห์
 • เหมาะกับการเช่าที่ไม่ต้องการใช้ระยะเวลานาน

สัญญาเช่าระยะยาว (Long-Term Lease Agreement)

 • ใช้สำหรับการเช่าระยะยาว เช่น เช่าบ้าน เช่าพื้นที่พาณิชย์ที่มีระยะเวลาหลายปี
 • มีรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงค่าปรับ

สัญญาเช่าซื้อ (Lease-to-Own Agreement หรือ Lease-Purchase Agreement)

 • ใช้สำหรับการเช่าที่มีตัวเลือกให้เช่าซื้อทรัพย์สินหลังจากครบระยะเวลาเช่า
 • เงื่อนไขมักครอบคลุมค่าเช่า ราคา ระยะเวลา และการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเช่าแฟลต (Flat Lease Agreement)

 • ใช้สำหรับการเช่าแฟลตหรือคอนโดมิเนียม
 • เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า กำบำรุงรักษา รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีสัญญาเช่าประเภทต่าง ๆ อีกมากมายที่ต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ถัดจากประเภทของสัญญาเช่า สาระสำคัญในสัญญาเช่า โดยในสัญญาเช่าจะต้องมีรายละเอียดดังนี้

 1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เช่าและผู้ให้เช่า : ที่อยู่ ข้อมูลที่ติดต่อต่าง ๆ
 2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่า : ที่ตั้ง ลักษณะ ขนาด ฯลฯ
 3. ค่าเช่าและเงื่อนไขในการชำระ : ค่าเช่ารายเดือน วิธีการชำระ ค่าประกัน และค่าอื่น ๆ ที่ทำข้อตกลงร่วมกัน
 4. ระยะเวลาการเช่า : วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้งาน การดูแลรักษา การปรับปรุงต่าง ๆ
 5. เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา : เงื่อนไขและขั้นตอนในการยกเลิกก่อนครบกำหนด ค่าปรับ เป็นต้น
 6. ข้อปฏิบัติหากผิดสัญญา
การทำสัญญาเช่า

ขั้นตอนการทำสัญญา

 1. ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำการเจรจาข้อตกลง : เริ่มต้นจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเช่า เช่น ค่าเช่า ระยะเวลา และหน้าที่รับผิดชอบต่าง ๆ
 2. ผู้ให้เช่าจัดเตรียมเอกสาร : ทำการร่างสัญญาเช่าที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ได้เจรจาไว้
 3. ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตรวจสอบสัญญา : อ่านและตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข
 4. ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำการลงนามสัญญา : เมื่อทั้งสองฝ่ายพึงพอใจและยอมรับสัญญา ให้ลงนามพร้อมระบุวันที่ลงนาม
 5. ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าเก็บรักษาสัญญา: จัดเก็บสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วในสถานที่ที่ปลอดภัย

การทำสัญญาจะต้องมีเอกสารแนบสัญญาทุกครั้ง สัญญาเช่าต้องมีไว้สองฉบับและต้องลงลายเซ็นของทั้งสองฝ่ายฝั่งละหนึ่งฉบับ และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้

การทำสัญญาเช่ามีหลากหลายประเด็นที่ควรรู้และพิจารณาเพื่อให้การเช่าเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าควรรู้และอ่านกฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อตกลงให้ถี่ถ้วนจะดีที่สุด เพื่อลดการเกิดปัญหาขัดแย้งในภายหลัง

บริหารหอพักในกำมือด้วย Horganice โปรแกรมบริหารจัดการหอพักและอพาร์ตเมนต์ให้เช่า

โปรแกรม Horganice เป็นโปรแกรมบริหารหอพักสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยคนไทย

 • ใช้ระบบ Cloud ที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลจะหายไป เพราะเรามีทีม Developer ดูแลข้อมูลและสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 • ข้อมูลไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม
 • * ฮอร์แกไนซ์ไม่ได้มีหน้าที่ส่งข้อมูลให้สรรพากร แต่เราอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้โดยการที่ผู้ใช้สามารถ export หน้าบัญชีออกไปเป็นไฟล์ Excel เพื่อให้ง่ายในการรวบรวมข้อมูลรายรับ – รายจ่ายได้)

ฮอร์แกไนซ์เราเข้าใจถึงปัญหาที่เจ้าของหอพักต้องเจอเป็นอย่างดี เรามีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบพื้นที่เช่าทั้งห้องเช่า บ้านเช่า หอพักและอพาร์ทเมนต์ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ตลอดระยะเวลาฮอร์แกไนซ์ได้มีการปรับปรุงและอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด

สมัครใช้งาน Horganice ฟรี

แหล่งอ้างอิง : https://ddcondoland.com/news_detail และ https://www.kasikornbank.com/th/propertyforsale

Share via