การโอนที่ดิน

วันนี้ Horganice จะมาแนะนำวิธีโอนที่ดินที่ใคร ๆ คิดว่ายุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำได้ 1 วัน

การที่เราจะมีการซื้อขายอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด หรือที่ดิน เราก็ต้องมีการตกลงราคาทำสัญญาระหว่างกันและกันแล้วขั้นต่อมาคือต้องมีการโอนกรรมสทธิ์ และการโอนกรรมสิทธิ์มันต้องทำอย่างไรบ้างล่ะ…?
สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ กรม ที่ดิน
1. ตรวจสอบเอกสารและยื่นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รอรับบัตรคิวและรอเจ้าหน้าที่เรียก
2. ผู้ที่โอนสิทธิ์และผู้รับโอนต้องเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์และค่าธรรมเนียมการโอน คำนวณให้เพื่อไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงินต่อไป
4. การชำระเงินค่าธรรมเนียมโอนการเงิน เมื่อได้ใบคำนวณค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งเราจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลืองมา โดยให้นำสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเอกสาร ส่วนสีฟ้าให้ถ่ายสำเนาให้ผู้ซื้ออีก 1 ชุด และตัวจริงเก็บไว้ที่ผู้ขาย
5. เจ้าหน้าที่จะพิมพ์สลักหลังโฉนดและมอบให้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับโฉนดที่ดินพร้อมสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ถือว่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินเป็นของผู้ซื้อหรือผู้รับโอนโดยสมบูรณ์

กรณีหากเป็นบุคคลทั่วไปจะต้องเตรียมดังนี้
1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ
5. หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส)
6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส)
8. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
9. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)

กรณีหากเป็นนิติบุคคลทั่วไปจะต้องเตรียมดังนี้
1. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
3. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
5. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
7. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
8. รายงานการประชุมนิติบุคคล
และนี่ก็เป็นวิธีการโอนสิทธิ์ 5 ขั้นตอนที่เราได้สรุปมาให้แล้วนะคะ

อ้างอิงจาก : Bangkok residencee

Share via